top of page

Regulamin

1. Pojęcia i definicje

1. Vidius Active - Akademia Ruchu dla dzieci, młodzieży i dorosłych, oparta na zasadach Klubu Sportowego.

2. Klub Sportowy Vidius Active - powstałe w celach niezarobkowych Stowarzyszenie wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzące zajęcia ruchowe dla Członków Klubu.

3. Statut - akt prawny regulujący zadania, strukturę organizacyjną i sposób działania Klubu Sportowego Vidius Active.

4. Członek Klubu - osoba biorąca udział w zajęciach i wydarzeniach organizowanych przez Klub Sportowy Vidius Active na podstawie podpisanej Umowy Członkowskiej, opłaconej rocznej opłaty członkowskiej. oraz comiesięcznej składki członkowskiej.

5. Uczestnik - osoba, która na podstawie Karty Rejestracyjnej lub podpisania Umowy została zapisana na zajęcia ruchowe w Vidius Active (w tym zajęcia w szkołach i przedszkolach), posiada karnet miesięczny/korzysta z pakietu lekcji indywidualnych/treningów personalnych/kart sportowych.

6. Klient – osoba pełnoletnia, która uiściła opłatę w wymaganej wysokości i formie, rodzice i opiekunowie prawni w przypadku Uczestników małoletnich.

7. Opiekun prawny - osoba pełnoletnia, która dokonuje opłat w wymaganej wysokości i formie za Członka Klubu oraz podpisała Umowę Członkowską i odpowiada prawnie za małoletniego Członka Klubu.

8. Trener/Instruktor – osoba prowadząca zajęcia ruchowe lub treningi personalne w klubie, akademii, szkołach, przedszkolach, posiadająca odpowiednią wiedzę dydaktyczną oraz doświadczenie.

9. Grupa – grono osób, w ramach którego prowadzone są zajęcia ruchowe, zgodne z wcześniej ustalonym harmonogramem, wyodrębnione według kategorii wiekowej, formy zajęć oraz poziomu zaawansowania.

10. Umowa Członkowska – indywidualny dokument, określający szczegółowe prawa i obowiązki Członka Klubu oraz KS Vidius Active, zawarty pomiędzy podmiotem prowadzącym a Klientem. Umowa Członkowska jest równoznaczna z uiszczeniem opłaty członkowskiej, która daje uprawnienia do korzystania ze zniżek dla Członków Klubu na zajęcia, obozy, półkolonie i inne wydarzenia organizowane przez KS Vidius Active. Umowa określa wysokość comiesięcznych, obowiązkowych składek członkowskich.

11. Karnet – usługa uprawniająca imiennie wskazaną osobę do udziału przez 30 dni w wybranej liczbie zajęć ruchowych nie objętych umową członkowską, z oferty zajęć regularnych prowadzonych przez Vidius Active, które są dedykowane dla tej usługi.

12. Pakiet indywidualny – określona liczba lekcji indywidualnych/treningów personalnych o ograniczonym terminie realizacji.

13. Cennik – aktualne ceny za zajęcia w Vidius Active oraz KS Vidius Active, dostępne w siedzibie placówki oraz na stronie internetowej www.vidiusactive.pl/cennik.

14. Zajęcia regularne – ogólnodostępne, stałe zajęcia ruchowe prowadzone w Grupach przez Trenerów/Instruktorów, zgodnie z aktualną ofertą dostępną w Recepcji Vidius Active, lub na stronie internetowej www.vidiusactive.pl.

15. Opłata członkowska - jednorazowa, roczna opłata rejestracyjna w Klubie Sportowym Vidius Active. Opłata Członkowska uprawnia do korzystania z "Rabatów dla Klubowiczów" podczas wszystkich wydarzeń organizowanych przez KS Vidius Active, w czasie od 1 września do 31 sierpnia kolejnego roku kalendarzowego. Członkostwo nie zwalnia z opłacania comiesięcznych składek członkowskich za zajęcia oraz opłat za inne wydarzenia organizowane przez Klub, lecz daje inne, dodatkowe przywileje.

16. Karta Vidiusowicza – imiennie przypisany identyfikator wydawany przez Vidius Active oraz KS Vidius Active każdemu nowemu Uczestnikowi zajęć ruchowych oraz Członkowi Klubu. Karta Vidiusowicza jest niezbędna do otrzymania kluczyka do szatni. Członkowie Klubu otrzymują kartę w ramach opłaty członkowskiej, natomiast osoby niebędące Członkami Klubu wykupują Kartę Vidiusowicza w cenie 10 zł. Wykupienie samej Karty, bez członkostwa w KS Vidius Active nie daje uprawnień do korzystania ze zniżek dla klubowiczów.

17. Vidiusowicz - każda osoba, która na podstawie Umowy lub Karty Rejestracyjnej wzięła udział w zajęciach/wydarzeniach organizowanych przez Vidius Active lub KS Vidius Active.

18. Regulamin - dokument określający zasady zachowania i funkcjonowania podczas zajęć i wydarzeń prowadzonych przez Vidius Active lub KS Vidius Active obowiązujący w każdym miejscu działania obu podmiotów.

19. Składka członkowska - comiesięczna opłata dokonywana przez Członka Klubu na rzecz funkcjonowania Klubu, zgodnie ze Statutem. Składka członkowska jest obowiązkowa i nie podlega zwrotom. Jej wysokość określana jest Umową Członkowską.

20. Semestr – okres odpowiadający połowie roku szkolnego, przypadający pomiędzy przerwami od zajęć szkolnych, tj. feriami zimowymi i wakacjami; dwa kolejne, następujące po sobie semestry stanowią rok szkolny.

21. Rok szkolny – okres zajęć szkolnych od początku września do końca czerwca (z przerwami od zajęć szkolnych, tj. ferii zimowych, wakacji i świąt).

22. Strefa Mini-Gym - strefa treningów personalnych, tj. wyposażone w profesjonalny sprzęt sportowy, wyodrębnione pomieszczenie, w którym po uprzedniej rezerwacji odbywają się treningi personalne oraz, z którego korzystać można samodzielnie w ramach wynajęcia w godzinach otwarcia Vidius Active oraz poza godzinami otwarcia za dodatkową opłatą.

23. Karty sportowe - karty wydawane przez partnerów sportowych, które ich posiadaczom dają możliwość korzystania z zajęć ruchowych OPEN oferowanych przez Vidius Active.

24. WodGuru - system przeznaczony do usprawnienia organizacji Vidius Active oraz KS Vidius Active oraz umożliwienia Uczestnikom i Członkom Klubu korzystania ze wszystkich udogodnień podmiotów, w tym zapisywania się na zajęcia.

25. Poziom Open - zajęcia otwarte, tj. dostępne dla wszystkich - bez podziału na poziom zaawansowania. Zajęcia Open nie upoważniają do brania udziału we współzawodnictwie sportowym oraz pokazach, występach, festynach i innych wydarzeniach.

26. Poziom Turniejowy/Grupy Turniejowe - zajęcia w Klubie Sportowym, których celem jest przygotowanie klubowiczów do udziału we współzawodnictwie sportowym. Grupy Turniejowe są zamknięte, tj. nie ma możliwości dołączenia do grupy w trakcie trwania roku szkolnego, chyba, że zostanie ogłoszony nabór. Przynależenie do Grupy Turniejowej jest dobrowolne, ale wymaga uzyskania zgody Władz Klubu. 

27. Zespół - najwyższy poziom zaawansowania w KS Vidius Active. Grupa reprezentująca i stanowiąca pierwszy skład Klubu.

28. Gość - osoba, która zapisała się na zajęcia w Vidius Active lub KS Vidius Active po raz pierwszy lub zdecydowała się na każdorazowe opłacanie wejść jednorazowych a tym samym nie ma założonego konta w systemie WodGuru.

Pojęci i defincje

2. Organizacja zajęć

1. Organizatorem zajęć jest: Klub Sportowy Vidius Active (KRS 0000999380) oraz Akademia Ruchu pod firmą: Vidius Active Sylwia Łyżwa (NIP 6739180039, REGON 382490382).

2. Zajęcia odbywają się w siedzibie Vidius Active, tj. Kraków, ul. A. Bochenka 16A oraz w każdym innym miejscu wyznaczonym przez Klub lub Vidius Active. W przypadku szkół i przedszkoli, zajęcia odbywają się w placówkach szkół/przedszkoli a Trener/Instruktor dojeżdża na miejsce we własnym zakresie.

3. Zakres obowiązków, liczbę zajęć w miesiącu/roku/semestrze, formę zwrotu pieniędzy i inne regulują zapisy w Umowie oraz niniejszym Regulaminie.

4. W przypadku wydarzeń losowych lub nieobecności Trenera/Instruktora Vidius Active i KS Vidius Active zastrzega sobie prawo do okazjonalnej:

 • zmiany terminu lub miejsca prowadzenia zajęć grupowych;
 • zmiany Trenera/Instruktora;

 • odwołania zajęć;

 • połączenia grup;

 • poprowadzenia zajęć w trybie Online;

5. W przypadkach wskazanych w powyższym pkt. 4, osoba, której takowa zmiana uniemożliwiła wzięcie udziału w danych zajęciach może przeznaczyć niewykorzystane zajęcia na zajęcia w innej grupie w ramach "odrobienia" z tej samej kategorii wiekowej w terminie maksymalnie do końca danego semestru w przypadku Członka Klubu lub do końca trwania karnetu u osoby posiadającej karnet miesięczny.

6. Vidius Active i KS Vidius Active zastrzega sobie prawo do całkowitej zmiany terminu i częstotliwości zajęć. Jeśli Członkowi Klubu wprowadzone zmiany nie odpowiadają, wtedy przysługuje mu prawo do wypowiedzenia członkostwa ze skutkiem natychmiastowym.

7. Wszystkie zajęcia grupowe odbywają się zgodnie z kalendarzem zajęć regularnych na dany rok szkolny, który dostępny jest w recepcji klubu oraz na stronie www.vidiusactive.pl.

8. Zajęcia regularne nie odbywają się podczas przerw świątecznych czy wakacyjnych (zgodnie z powyżej wspomnianym kalendarzem zajęć), jednakże Uczestnicy i Członkowie Klubu mogą brać udział w organizowanych przez Vidius Active i KS Vidius Active warsztatach, kursach wakacyjnych, półkoloniach, obozach, spotkaniach oraz innych produktach za dodatkową opłatą, która zostanie uwzględniona w danej ofercie wraz z cennikiem. Członkowie Klubu, zgodnie z zapisem w Umowie, w ramach utożsamiania się z Klubem mają obowiązek udziału w wydarzeniach organizowanych przez Klub, w tym w przynajmniej jednym obozie.

9. Zajęcia regularne, które nie odbyły się z powodu leżącego po stronie Vidius Active lub z powodu zgłoszonej nieobecności Uczestnika, Członkowie Klubu mogą odrobić na innej Grupie, z dowolnego rodzaju zajęć, z tej samej kategorii wiekowej, u dowolnego Trenera/Instruktora w terminie maksymalnie do końca danego semestru. Uczestnicy posiadający Karnet na wybrane zajęcia mają możliwość wykorzystania wejść w takiej samej formie, w terminie najpóźniej do końca obowiązywania zakupionego karnetu. Jeśli Uczestnik nie skorzysta z możliwości wykorzystania dostępnej w karnecie liczby zajęć, wejścia z karnetu przepadają, bez możliwości ubiegania się o zwrot za nieodbyte zajęcia.

10. Członkowie Klubu mają prawo do odrobienia zajęć, na których z usprawiedliwionych przyczyn losowych byli nieobecni. Taką nieobecność należy zgłosić w Recepcji Klubu najpóźniej 2h przed zajęciami. Odrabianie odbywa się zgodnie z wytycznymi pkt. 9. Brak wypisu z zajęć jest jednoznaczne z brakiem możliwości odrobienia. Nieobecność na treningu oraz brak możliwości odrobienia zajęć, leżące po stronie Członka Klubu nie jest podstawią do ubiegania się o zwrot składki członkowskiej, ani jej części. Składka członkowska jest stała i nie podlega zwrotom ani negocjacjom.

Posiadacze Karnetu w takiej samej sytuacji również mogą odrobić wejście z karnetu na zasadach wskazanych w pkt. 9, pod warunkiem, że wcześniej dokonali wypisu z zajęć. Na każde odrabianie należy się zapisać lub zgłosić w Recepcji najpóźniej 2h przed rozpoczęciem danych zajęć (telefonicznie, SMS, mail, Messenger) chęć uczestniczenia w zajęciach. Zasada ta doczyczy zarówno zajęć Open jak i w Grupach Turniejowych.

11. W odniesieniu do wszystkich zajęć i wydarzeń, obowiązuje wcześniejsze zapisanie się oraz wypisanie 2h przed rozpoczęciem treningu, jeśli z jakiegoś powodu na dane zajęcia się nie dotrze. W przeciwnym razie, nie ma możliwości odrobienia nieobecności, a w przypadku posiadaczy Karnetu, z karnetu zostaje odliczone wejście.

12. Uczestnik z wykupionym karnetem miesięcznym ma 30 dni od dnia dokonania zakupu na skorzystanie z określonej karnetem liczby wejść. Jeśli w tym czasie ich nie wykorzysta, nie ma możliwości przepisania pozostałej liczby na kolejny miesiąc. W takiej sytuacji niewykorzystane wejścia przepadają.

13. Osoby biorące udział w zajęciach organizowanych przez Vidius Active lub KS Vidius Active, które mają jakiekolwiek problemy ze zdrowiem lub przyjmują lekarstwa, które w jakikolwiek sposób wpływają na ich zdolności fizyczne lub psychiczne mają obowiązek pisemnie poinformować o tym pracowników a w zajęciach biorą udział na własną odpowiedzialność.

14. Liczba osób w grupach jest ograniczona a minimalna liczba osób zapisanych do grupy zajęciowej, by te mogły się odbyć to 5 osób. O kolejności zakwalifikowania się do danej grupy decyduje kolejność zapisów w systemie WodGuru lub zgoda Władz Klubu w przypadku zapisu do Klubu Sportowego Vidius Active.

15. Na każde zajęcia organizowane przez Vidius Active i KS Vidius Active obowiązują zapisy. W przypadku Członków Klubu istnieje możliwość skorzystania z zapisu automatycznego, z jednoczesnym obowiązkiem wypisania się w przypadku niemożności dotarcia na trening na minimum 2h przed ich rozpoczęciem. Brak wypisu skutkuje brakiem możliwości odrobienia tych zajęć.

16. Zapisy na zajęcia ruchowe do poszczególnych grup są prowadzone:

 • w recepcji Vidius Active;
 • telefonicznie w godzinach otwarcia/SMS;

 • za pomocą swojego konta WodGuru;

 • poprzez formularz na stronie www.vidiusactive.pl;

 • za pomocą wiadomości e-mail;

 • u nauczycieli/dyrekcji w przypadku zajęć w szkołach i przedszkolach.

17. W sytuacji, kiedy dana grupa nie zostanie utworzona z powodu zbyt małej liczby zapisów lub z tego samego powodu zajęcia regularne są stale odwoływane, Członkowie Klubu i Uczestnicy mają możliwość:

 • ​zapisania się do innej grupy/na inne zajęcia w obrębie tej samej kategorii wiekowej;
 • wypowiedzieć członkostwo i zgłosić żądanie zwrotu pieniędzy za niewykorzystane zajęcia w danym miesiącu, pod warunkiem, że została opłacona składka członkowska;

 • zgłosić żądanie zwrotu pieniędzy za niewykorzystane wejścia z karnetu, pod warunkiem, że grafik nie uwzględnia wystarczającej liczby zajęć w tej kategorii wiekowej, by wykorzystać wejścia z karnetu na innej formie zajęć.

18. W sytuacji, kiedy liczba zapisów do danej grupy będzie zbyt mała, Vidius Active i KS Vidius Active zastrzega sobie prawo do:

 • ​rozwiązania grupy;
 • połączenia grup;

 • zmiany Trenera;

 • zmiany harmonogramu zajęć grupy.

19. Członek Klubu może zmienić grupę zajęciową. Taka zmiana, zgodnie z treścią Umowy wymaga podpisania Aneksu i zgody Trenera/Instruktora.

20. W nadzwyczajnych sytuacjach Vidius Active i KS Vidius Active zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgody opiekunów prawnych na udział w zajęciach ruchowych przez niepełnoletnich Członków Klubu i Uczestników.

21. Każdy Vidiusowicz ma obowiązek zapoznać się z niniejszym Regulaminem oraz wszystkimi wymaganymi dokumentami przed rozpoczęciem uczęszczania na zajęcia oraz zobowiązuje się przestrzegać zapisów w nich zawartych.

22. Zajęcia odbywają się w terminach określonych w harmonogramie (grafiku), który dostępny jest w Recepcji oraz na stronie internetowej www.vidiusactive.pl.

23. W zajęciach regularnych udział biorą wyłączenie Członkowie Klubu oraz Uczestnicy, wcześniej do niej zapisani, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w niniejszym Regulaminie.

24. W trakcie trwania zajęć grupowych na sali nie mogą przebywać osoby trzecie, niebędące Uczestnikami lub Członkami Klubu należącymi do danej grupy, za wyjątkiem, kiedy Trener wyrazi takową zgodę.

25. Podczas jednostki treningowej lub wydarzeń organizowanych przez Vidius Active lub KS Vidius Active dla Uczestników lub Członków Klubu poniżej 18 roku życia, odpowiedzialność za podopiecznych na sali ponosi Trener. Rodzic/opiekun prawny w czasie trwania treningu/wydarzenia powinien przebywać na terenie Vidius Active, by w sytuacjach, gdy dziecko opuści salę zajęciową, przejąć nad nim opiekę. Obowiązek pozostania w lokalu dotyczy w szczególności rodziców/opiekunów w młodszych kategoriach wiekowych - do 8 roku życia włącznie.

26. Odpowiedzialność za dzieci przejmuje Trener/Instruktor w momencie wejścia z podopiecznymi na salę treningową. Nie ma możliwości pozostawienia dziecka bez opieki przed godziną rozpoczęcia treningu, ani po zakończeniu zajęć.

27. Wejście na salę treningową bez obecności lub zgody Trenera/Instruktora jest niedozwolone.

28. Dołączać do grup zamkniętych można wyłącznie gdy jest ogłoszony do niej nabór, lub o przyjęciu do danej grupy zadecyduje Trener/Instruktor. Nie ma możliwości dołączenia do grupy, gdy ta jest już zamknięta.

29. Osoby, które nie dostały się do grup zamkniętych mogą korzystać z zajęć na poziomach Open. Na każde takie zajęcia obowiązują zapisy a o przyjęciu na zajęcia w danym dniu decyduje kolejność zapisów w systemie.

30. Liczba miejsc na każdych zajęciach jest ograniczona. Osoby wcześniej niezapisane na zajęcia nie mogą w danym dniu dołączyć do grupy zajęciowej, chyba, że Trener/Instruktor zadecyduje inaczej.

31. Członkowie Klubu i Uczestnicy są zobowiązani zgłaszać Trenerowi/Instruktorowi przed rozpoczęciem się zajęć wszelkich dolegliwości zdrowotnych – urazy, kontuzje, schorzenia, dysfunkcje, przeciążenia, przeziębienia, dyskomfort, złe samopoczucie i inne.

32. W przypadku jakichkolwiek problemów zdrowotnych Vidius Active rekomenduje wcześniejsze konsultacje z odpowiednim lekarzem. W sytuacji, w której Uczestnik/Członek Klubu nie zgłosi Trenerowi/Instruktorowi problemów zdrowotnych a z powodu dolegliwości dojdzie do nieszczęśliwego zdarzenia, Vidius Active i KS Vidius Active nie ponosi odpowiedzialności za to zdarzenie.

33. Nowi Uczestnicy zajęć przy pierwszym zapisie na zajęcia otrzymują w systemie WodGuru status Gościa. W sytuacji, w której Gość z jakichś przyczyn nie będzie w stanie dotrzeć na zajęcia, zobowiązany jest do zgłoszenia swojej nieobecności najpóźniej 2h przed rozpoczęciem treningu. Brak wypisu z zajęć jest jednoznaczne z niestosowaniem się do Regulaminu i skutkuje naliczeniem opłaty za wejście jednorazowe, zgodnie z obowiązującym cennikiem. Należność należy uregulować przy najbliższej wizycie w placówce Vidius Active. Bez uregulowania należności nie jest możliwe skorzystanie z usług świadczonych przez Vidius Active lub Klub.

Organzacja zajęć

3. Korzystanie z kart sportowych

1. Vidius Active respektuje karty sportowe: Multisport Plus, Multisport Kids, Multisport Student, FitProfit, FitSport, Medicover.

2. Karty sportowe uprawniają do korzystania z zajęć fitness dla dorosłych oraz z zajęć dla dzieci od 4 roku życia, które organizowane są przez Vidius Active. Karty sportowe nie mają dostępu do zajęć na poziomach turniejowych oraz open, których organizatorem jest Klub Sportowy Vidius Active.

3. Karty sportowe nie są kartami rabatowymi, tj. nie uprawniają do tańszego dostępu do produktów Vidius Active, balów, eventów itp.

4. Posiadaczy kart sportowych chcących skorzystać z treningu personalnego/lekcji indywidualnej obowiązuje aktualny cennik treningów personalnych/lekcji indywidualnych.

5. Posiadanie karty sportowej uprawnia do skorzystania z jednych zajęć ruchowych danego dnia. Każde kolejne wiążą się z dopłatą za pojedyncze zajęcia, zgodnie z obowiązującym cennikiem.

6. Posiadacze kart sportowych mają obowiązek korzystania z funkcji "Portfel" w systemie WodGuru, tj. należy wpłacić gotówką kwotę równą minimum jednorazowego wejścia zgodnie z cennikiem na portfel przypisany do swojego konta. Z portfela pobierane będą kary systemowe za niewypisanie się z zajęć. W sytuacji, gdy posiadacz karty sportowej chce zrezygnować z uczęszczania na zajęcia w Vidius Active, może zgłosić chęć wypłacenia kwoty z portfela w Recepcji Vidius Active.

7. Posiadacze kart sportowych mają obowiązek zapisywania się na wszystkie zajęcia, w których chcą brać udział. Dotyczy to każdej kategorii wiekowej.

8. Zapisów na zajęcia można dokonać:

 • w Recepcji Vidius Active;
 • telefonicznie w godzinach otwarcia/SMS;

 • za pomocą swojego konta WodGuru;

 • poprzez formularz na stronie www.vidiusactive.pl;

 • za pomocą wiadomości e-mail.

9. Brak zapisu na zajęcia może skutkować niewpuszczeniem na salę treningową.

10. W sytuacji, gdy z jakichś przyczyn nie dotrze się na zajęcia, na które jest się zapisanym, należy dokonać wypisu najpóźniej 2h przed ich rozpoczęciem. Każdorazowe niewypisanie się z zajęć w wyznaczonym czasie 2 godzin przed treningiem skutkuje blokadą działań na koncie, tj. możliwości zapisywania się na zajęcia oraz automatycznie usuwane są pozostałe aktywne zapisy. Brak wypisu z zajęć w wyznaczonym czasie traktowane jest jako niestosowanie się do Regulaminu Vidius Active i skutkuje naliczeniem automatycznej opłaty systemowej w wysokości równowartej pojedynczego wejścia na zajęcia, zgodnie z obowiązującym cennikiem. Kwota ta pobierana jest z Portfela, jeśli ten jest zasilony. W przypadku braku funduszy w Portfelu, na koncie jest blokada do czasu uregulowania długu.

11. Vidius Active zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć, w sytuacji, w której na minimum 120 minut przed planowanymi zajęciami, nie będzie zapisana minimalna liczba Uczestników w systemie (5 osób).

12. Posiadacze kart sportowych, którzy chcą mieć dostęp do szafki w szatni, zobowiązani są do jednorazowego wykupienia imiennej Karty Vidiusowicza w kwocie 10 zł, upoważniającej do pobrania kluczyka do szatni. Opłata nie jest obowiązkowa - z szatni można korzystać bez konieczności pozostawienia rzeczy w szafkach.

13. Posiadacze kart sportowych zobowiązani są do każdorazowego okazania dokumentu tożsamości wraz z kartą sportową lub aplikacją przed rozpoczęciem zajęć, w Recepcji Vidius Active.

14. Posiadaczom kart sportowych nie przysługują zniżki dla Klubowiczów oraz żadne inne przywileje, które mają Klubowicze i Klienci Vidius Active.

15. Dzieci posiadające kartę sportową, uczęszczające na zajęcia uchowe nie biorą udziału w żadnych występach, turniejach, pokazach.

16. Posiadacze kart sportowych są klientami Partnerów, u których mają wykupioną kartę i obowiązują ich zasady, określone przez dostawcę danej karty sportowej. Vidius Active nie ponosi odpowiedzialności za ewentualnie niezadowolenie posiadaczy kart sportowych z warunków narzuconych przez dostawcę.

17. Posiadacze kart sportowych, którzy zapisali się na Listę Rezerwową na dane zajęcia zobowiązani są do samodzielnego kontrolowania, czy zostali przepisani na Listę Główną. 

Karty sportwe

4. Korzystanie z karnetów Vidius Active

1. Karnet miesięczny można wykupić wyłącznie na okres 30 dni liczony od dnia zakupu. Niewykorzystane wejścia nie zostają przepisane na nowy karnet.

2. Wykupienie karnetu miesięcznego nie wymaga podpisywania umowy. Po upływie 30 dni karnet należy wykupić ponownie. Podczas ponownego zakupu karnetu, można wybrać ten sam, lub inny rodzaj karnetu.

3. Na jednego Uczestnika może przypadać jeden karnet jednego rodzaju.

4. Zakupiony karnet uprawnia do udziału w zajęciach w określonej liczbie zależnie od wykupionego rodzaju karnetu. Informacje na temat rodzajów karnetów dostępne są w Recepcji Vidius Active lub na stronie internetowej www.vidiusactive.pl. Szczegóły korzystania z zajęć posiadając Karnet, opisane są w artykule 2 "Organizacja Zajęć".

5. Karnety podzielone są na kategorie wiekowe. Każdy z nich uprawnia do udziału w zajęciach dla danej kategorii wiekowej. Nazwa karnetu sugeruje z jakich zajęć można z jego wykorzystaniem korzystać.

6. Karnety na poziomy open są karnetami dającymi dostęp do wszystkich zajęć w danej kategorii wiekowej, w których nazwie widnieje informacja "open". Oznacza to, że posiadając karnet np. na 4 wejścia w kategorii 4-5 lat, można 4x w czasie 30 dni skorzystać z 4 dowolnych zajęć objętych karnetem w tej kategorii wiekowej dostępnych w grafiku.

7. Karnety, które określają liczbę wejść na konkretny rodzaj zajęć oznaczają, że posiadając ten karnet można korzystać wyłącznie z określonych nazwą karnetu zajęć.

8. Karnety Fitness upoważniają do korzystania w czasie 30 dni z określonej liczby wejść na zajęcia Fitness.

9. Bez względu na rodzaj zakupionego karnetu, każdy posiadacz karnetu ma obowiązek dokonywania zapisu na każde zajęcia. Brak zapisu może wiązać się z nie wpuszczeniem na salę treningową.

10. W sytuacji, gdy z jakichś przyczyn nie dotrze się na zajęcia, na które jest się zapisanym, należy dokonać wypisu najpóźniej 120 minut przed ich rozpoczęciem. Niewypisanie się z zajęć w czasie 120 minut przed ich rozpoczęciem traktowane jest jako obecność na treningu. Tym samym z karnetu odliczane jest jedno wejście.

11. Vidius Active zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć, w sytuacji, w której na minimum 120 minut przed planowanymi zajęciami, nie będzie zapisana minimalna liczba Uczestników w systemie (5 osób).

12. Zapisów na zajęcia Uczestnik może dokonać:

 • w Recepcji Vidius Active;
 • telefonicznie w godzinach otwarcia/SMS;

 • za pomocą swojego konta WodGuru;

 • poprzez formularz na stronie www.vidiusactive.pl;

 • za pomocą wiadomości e-mail.

13. Karnety są bezzwrotne niezależnie od stopnia ich wykorzystania. W wyjątkowych sytuacjach, po złożeniu odpowiedniego pisma do Managera placówki, sprawa może zostać rozpatrzona indywidualnie.

14. Liczbę wejść na dany karnet kontroluje system WodGuru. Może się jednak zdarzyć, że przez prace systemowe zmieni się liczba wejść na niewłaściwą - w takiej sytuacji poprzez sprawdzenie "logów" pracownik Vidius Active może ręcznie zmienić liczbę wejść na zgodną ze stanem faktycznym.

15. W sytuacjach losowych, chorobie, czy wyjeździe trwających dłużej niż 7 dni, właścicielowi karnetu przysługuje możliwość zawieszenia go, jednak należy ten fakt zgłosić w Recepcji Vidius Active niezwłocznie po otrzymaniu przez Uczestnika informacji o niemożności korzystania z zajęć. Zgłoszenie choroby, wyjazdu, czy sytuacji losowej po fakcie, lub po zakończeniu karnetu nie daje możliwości przepisania zajęć na kolejny miesiąc. Możliwość zawieszenia karnetu przysługuje dwukrotnie w trakcie trwania roku szkolnego.

16. Posiadacze karnetów, którzy chcą mieć dostęp do szafki w szatni, zobowiązani są do jednorazowego wykupienia imiennej Karty Vidiusowicza w kwocie 10 zł, upoważniającej do pobrania kluczyka do szatni. Opłata nie jest obowiązkowa - z szatni można korzystać bez konieczności pozostawienia rzeczy w szafkach.

17. Posiadacze karnetów, którzy zapisali się na Listę Rezerwową na dane zajęcia zobowiązani są do samodzielnego kontrolowania, czy zostali przepisani na Listę Główną. 

18. Uczestnicy zajęć w kategorii wiekowej do 17 lat, którzy posiadają karnet, chcący wziąć udział w pokazach organizowanych na zakończenie roku szkolnego, zobowiązani są do zgłoszenia chęci udziału w występie u swojego Trenera/Instruktora oraz uiszczenia opłaty za nagrody i udział w wydarzeniu. Chętne osoby zobowiązane są także do zakupienia stroju na występ.

19. Zgubienie Karty Vidiusowicza oznacza obowiązek ponownego jej zakupienia, jeśli chce się korzystać z kluczyka do szafki w szatni. 

Karnety

5. Członkostwo w Klubie Sportowym Vidius Active

Klub Sportwy

1. Członkami Klubu zostają osoby, które na podstawie Umowy Członkowskiej, uiszczonej rocznej opłaty członkowskiej oraz regularnego opłacania comiesięcznych składek członkowskich biorą udział w zajęciach i wydarzeniach organizowanych przez Klub Sportowy Vidius Active.

2. Wysokość składek członkowskich określona jest w Umowie Członkowskiej. W przypadku rozbieżności interpretacyjnych pomiędzy treścią Umowy a Regulaminem, pierwszeństwo ma Umowa. W przypadku rozbieżności pomiędzy Umową a Statutem, pierwszeństwo ma Statut.

3. Członkostwo w Klubie zobowiązuje oraz uprawnia do:

 • udziału w zajęciach zgodnie z ustaleniami zapisanymi w Umowie Członkowskiej;
 • udziału w wydarzeniach organizowanych przez Klub w niższej cenie;

 • korzystania ze zniżek dla klubowiczów;

 • pierwszeństwa zapisu na dodatkowe wydarzenia klubowe;

 • udziału w pokazach na zakończenie roku;

 • zakupu stroju turniejowego oraz innych gadżetów klubowych;

 • udziału w obozach stacjonarnych oraz dochodzeniowych organizowanych przez klub;

 • udziału w turniejach, wydarzeniach, pokazach, festynach i innych akcjach organizowanych poza klubem.

4. Członkostwo w Klubie oznacza gotowość do udziału we współzawodnictwie sportowym, zakupu stroju pokazowego, regularnego uczęszczania na treningi, udziału w przynajmniej jednym obozie i zaangażowania się w życie klubu. Od Członków Klubu wymaga się utożsamiania się z Klubem i dumnego reprezentowania go.

5. Członkowie Klubu mogą skorzystać z opcji zapisów automatycznych.

6. W sytuacji, gdy z jakichś przyczyn Członek Klubu nie może dotrzeć na zajęcia, powinien dokonać wypisu najpóźniej 120 minut przed rozpoczęciem treningu. Brak wypisu z zajęć w czasie najpóźniej 120 minut przez rozpoczęciem zajęć oznacza brak możliwości odrobienia tej nieobecności. Zasady odrabiania zajęć opisane są w artykule "Organizacja zajęć" w Regulaminie.

7. Członkostwo w Klubie jest ważne od 1 września roku, w którym zawierana jest Umowa Członkowska do 31 sierpnia kolejnego roku kalendarzowego.

8. W sytuacjach losowych, chorobie, czy wyjeździe trwających dłużej niż 7 dni, Członkowi Klubu przysługuje możliwość zawieszenia składki członkowskiej, jednak należy ten fakt zgłosić pisemnie w Recepcji Vidius Active niezwłocznie po otrzymaniu przez Członka Klubu informacji o niemożności korzystania z zajęć. Zgłoszenie choroby, wyjazdu, czy sytuacji losowej po fakcie, nie daje możliwości zawieszenia składki lub nieuregulowania jej we wskazanym umową czasie. Możliwość zawieszenia składki przysługuje maksymalnie dwukrotnie w trakcie trwania roku szkolnego.

9. Rezygnacja z członkostwa w Klubie następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o rezygnacji z członkostwa w Klubie, z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego – tj. okres wypowiedzenia liczony jest od pierwszego dnia kolejnego miesiąca. Ustanie członkostwa wskutek wystąpienia bądź wykluczenia nie powoduje roszczeń do już opłaconych składek.

10. Odnowienie członkostwa po upływie roku odbywa się poprzez uiszczenie rocznej opłaty członkowskiej i ponowne podpisanie Umowy Członkowskiej. Nieuiszczenie opłaty członkowskiej wiąże się z automatycznym utraceniem statusu Członka Klubu Vidius Active, co wiąże się z pozbawieniem wszelkich przywilejów z tego tytułu.

11. Członek Klubu może zostać pozbawiony członkostwa przez Zarząd Klubu w związku z niestosowaniem się do Statutu lub Regulaminu.

12. Prawa i obowiązki Członka Klubu zawarte są w Umowie Członkowskiej, Statucie oraz Regulaminie Vidius Active.

13. Członkowie Klubu mają obowiązek udziału w pokazach organizowanych na zakończenie roku szkolnego (Gala Vidius Active). Zobowiązani są również do uiszczenia opłaty za nagrody i udział w wydarzeniu.

14. Członkowie Klubu w momencie podpisania Umowy, zobligowali się do stosowania się do zapisów w niej zawartych. Nie wywiązanie się z treści zawartych w Umowie skutkuje rozwiązaniem Umowy w trybie natychmiastowym lub/oraz brakiem możliwości ponownego dołączenia do Klubu w nowym roku szkolnym. 

15. Członek Klubu w okresie wypowiedzenia ma prawo do czynnego udziału w grafikowych zajęciach grupowych, ale traci możliwość korzystania z innych przywilejów dla Członków Klubu. Wyjątek stanowi sytuacja, w której Prezes lub Wiceprezes Klubu wyrazi na to zgodę.

16. Umowa Członkowska może zostać rozwiązana przez Klub Sportowy w przypadku, gdy:

mimo upomnienia Członek Klubu nie stosuje się do obowiązujących zasad panujących w Vidius Active, regulaminu, umowy czy przepisów BHP lub P-POŻ; w momencie zapisu do Klubu, Członek Klubu utajnił problemy (w tym zdrowotne), które uniemożliwiają mu uczestnictwo w zajęciach ruchowych;

Członek Klubu stosuje przemoc fizyczną lub psychiczną w stosunku do innych Uczestników zajęć lub osób pracujących w Vidius Active, a podejmowane działania nie przynoszą rezultatów;

Członek Klubu na terenie klubu przebywa pod wpływem alkoholu lub środków odurzających lub rozpowszechnia podobne środki; Członek Klubu dopuszcza się niszczenia mienia klubu, wandalizmu;

poprzez swoje nieodpowiednie zachowanie Członek Klubu uniemożliwia prowadzenie zajęć grupowych; Członek Klubu swoim zachowaniem narusza zasady współżycia społecznego i dobrych obyczajów, a także nie chce podjąć współpracy celem rozwiązania problemów; nie została wniesiona składka za udział w zajęciach regularnych, które określone zostały w zawartej Umowie Członkowskiej.

17. Klub Sportowy zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy Członkowskiej w innych wyjątkowych sytuacjach, które nie zostały określone w powyższym punkcie.

18. W momencie podjęcia decyzji przez Zarząd o wydaleniu danego Członka z Klubu, jest to jednoznaczne z rozwiązaniem Umowy Członkowskiej w trybie natychmiastowym.

19. Klub nie ma obowiązku informować pisemnie Członka Klubu o decyzji rozwiązania Umowy. Informacja o wydaleniu z Klubu może zostać przekazana ustnie, drogą mailową lub telefoniczną.

20. Klient może odwołać się do decyzji skreślenia Uczestnika z listy zajęć, jednakże nie jest to równoznaczne z pozytywnym rozpatrzeniem wniosku.

21. Przynależenie do Klubu Sportowego Vidius Active nie jest obowiązkowe. Istnieje możliwość korzystania z zajęć Open organizowanych przez Vidius Active. oraz KS Vidius Active Osoby decydujące się na Członkostwo w Klubie mogą korzystać z przywilejów dla Klubowiczów, przy jednoczesnym stosowaniu się do obowiązków Klubowiczów. 

22. Decyzja o przyjęciu do Klubu należy do Prezesa lub Wiceprezesa Klubu a Członkostwo w Klubie jest uzależnione od pozytywnej decyzji Władz Klubu. Osoby, które nie mają zgody Prezesa lub Wiceprezesa na przynależenie do Klubu Sportowego Vidius Active, nie mogą podpisać Umowy Członkowskiej ani korzystać z przywilejów dla Klubowiczów.

6. Treningi personalne i lekcje indywidualne

1. Lekcje Indywidualne i Treningi Personalne mogą być realizowane jednorazowo lub w pakiecie.

2. Oprócz ceny treningu personalnego konieczne jest opłacenie wynajęcie strefy Mini-Gym w ramach treningu personalnego. Ceny lekcji indywidualnych i treningów personalnych pojedynczych oraz w pakiecie dostępne są na stronie internetowej www.vidiusactive.pl/cennik.

3. W lekcjach indywidualnych i treningach personalnych realizowanych w ramach pakietu mogą brać udział wyłącznie osoby imiennie wskazane w momencie jego nabycia.

4. Wykupując pojedynczą lekcję indywidualną/trening personalny lub pakiet Uczestnik może wskazać konkretnego Trenera spośród aktualnie dostępnych, a także ma prawo do zmiany Trenera w trakcie realizowania Pakietu.

5. Termin lekcji indywidualnych/treningów personalnych należy rezerwować osobiście w siedzibie Vidius Active, telefonicznie, drogą e-mailową lub za pośrednictwem strony internetowej www.vidiusactive.pl, zgodnie z wytycznymi podanymi na stronie.

6. Warunkiem rezerwacji lekcji indywidualnej/treningu personalnego jest dokonanie pełnej opłaty za lekcję/trening lub wpłacenie zaliczki rezerwacyjnej w wysokości 50 zł i dopłacenie pozostałej części kwoty w dniu odbywania się zarezerwowanej lekcji/treningu. Brak uiszczenia tej opłaty jest jednoznaczne z brakiem rezerwacji lekcji/treningu.

7. Zaliczka jest gwarancją pojawienia się Uczestnika na zajęciach. W dniu zajęć indywidualnych/treningu personalnego, kwota jest przepisywana na poczet całościowej opłaty za lekcję indywidualną/trening personalny. Jeśli Uczestnik nie pojawi się na zajęciach indywidualnych/treningu personalnym lub nie odwoła ich nie później niż 4h przed planowaną lekcją/treningiem, kwota nie podlega zwrotowi.

8. Przy ustalaniu terminu lekcji indywidualnych/treningu personalnego - także pierwszego, darmowego, brana jest pod uwagę dyspozycyjność wybranego Trenera oraz dostępność sal treningowych/strefy Mini-Gym.

9. Lekcje indywidualne i treningi personalne są produktem Vidius Active i wszelkie ustalenia organizacyjne dokonane z trenerem/instruktorem powinny być niezwłocznie przekazane przez Klienta w Recepcji Vidius Active (telefonicznie/mailowo/osobiście).

10. Każda osoba korzystająca z lekcji indywidualnej/treningu personalnego jest Klientem Vidius Active a nie Trenera/Instruktora prowadzącego. A zatem Vidius Active oraz KS Vidius Active zastrzega sobie prawo do ewentualnej zmiany osoby prowadzącej w trakcie trwania pakietu.

11. Odwołanie lekcji indywidualnych/treningów personalnych jest możliwe nie później niż 4h przed planowaną lekcją/treningiem. Zgłoszenia należy dokonywać osobiście w siedzibie Vidius Active lub telefonicznie//SMS/mailowo. Informacja do Trenera/Instruktora o niemożności dotarcia na trening/lekcję jest niewystarczająca - taka informacja musi dotrzeć do Recepcji i to w obowiązku Klienta jest potwierdzenie dostarczenia informacji o nieobecności do Recepcji Vidius Active.

12. W przypadku braku zgłoszenia odwołania w podanym wyżej czasie, zaplanowana lekcja indywidualna/trening personalny uznana/uznany jest za zrealizowaną/ny, a zatem płatność za nią/niego zostanie pobrana.

13. Vidius Active nie prowadzi rezerwacji sal treningowych/strefy Mini-Gym na lekcje indywidualne/trening personalny z wyprzedzeniem dłuższym niż 30 dni.

14. Lekcja indywidualna/trening personalny rozpoczyna się i kończy o ustalonych godzinach bez względu na obecność Uczestnika.

15. Pakiet lekcji indywidualnych/treningów personalnych nie może zostać zrealizowany po upływie jego terminu ważności.

16. Jeżeli z przyczyn losowych zaistniałych po stronie Vidius Active zarezerwowana lekcja/trening nie może się odbyć, Vidius Active zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Uczestnika o tym fakcie. W przypadku odwołania lekcji/treingu z przyczyn powyżej wymienionych, lekcja/trening może zostać przesunięta lub odrobiona w innym terminie, bądź za zgodą Uczestnika może zostać zmieniony Trener.

17. Każdy Uczestnik decydujący się na trening personalny ma obowiązek rzetelnego i zgodnego z prawdą wypełnienia formularza zdrowotnego oraz udzielania faktycznych informacji podczas wywiadu zdrowotnego przeprowadzanego przez Trenera.

18. Ani Vidius Active ani Trener/Instruktor nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawdziwymi informacjami podanymi przez Uczestnika treningu.

19. W Vidius Active istnieje możliwość skorzystania z pierwszego, darmowego treningu personalnego wraz z konsultacją trenerską. Aby skorzystać z tej możliwości, należy zarezerwować termin w Recepcji Vidius Active i dokonać gotówką opłaty rezerwacyjnej, w wysokości 50 zł, która zostanie zwrócona w dniu treningu, lub wykorzystana na poczet innych usług świadczonych przez Vidius Active - zgodnie z potrzebami Klienta. Niepojawienie się na darmowym treningu personalnym, lub nieodwołanie rezerwacji nie później niż 4h przed planowanym treningiem, sprawia, że opłata rezerwacyjna nie podlega zwrotowi.

20. W Vidius Active prowadzone są treningi personalne i lekcje indywidualne także dla dzieci. Przed pierwszym treningiem rodzic/opiekun prawny ma obowiązek wypełnienia karty rejestracyjnej dziecka. Podczas treningu personalnego/lekcji indywidualnej rodzic/opiekun nie jest obecny na sali, chyba, że Trener wyrazi na to zgodę.

21. Każdy uczestnik lekcji indywidualnej/treningu personalnego ma obowiązek wypełnienia karty rejestracyjnej przed rozpoczęciem swojego pierwszego treningu/lekcji.

22. W sytuacji, w której z jakichś przyczyn konieczna będzie zmiana Trenera/Instruktora prowadzącego treningi personalne/lekcje indywidualne, Klient zostanie poinformowany o tym fakcie telefonicznie. Za zgodą Klienta zaproponowany zostanie inny Trener/Instruktor. Jeśli jednak z jakiegoś powodu Klient nie będzie zainteresowany kontynuowaniem współpracy z innym Trenerem/Instruktorem, w takiej sytuacji Klient ma prawo ubiegać się o zwrot pozostałych kosztów, które zostały uiszczone na poczet treningów/lekcji. Wniosek o zwrot kosztów należy złożyć osobiście, w Recepcji Vidius Active.

Personalki

7. Korzystanie ze strefy Mini-Gym

1. Strefa Mini-Gym Vidius, to Strefa Treningu Personalnego, czyli zagospodarowana przestrzeń o niewielkim metrażu, wyposażona w profesjonalny sprzęt sportowy, przewidziany do prowadzenia treningów personalnych z Trenerem 1 na 1, lub 1 na 2. Oznacza to, że w jednym czasie może odbywać się jeden trening personalny, podczas którego Trener jest sam z jednym lub dwoma podopiecznymi.

2. Strefa Mini-Gym przeznaczona jest przede wszystkim do prowadzenia treningów personalnych, jednak istnieje możliwość wynajęcia jej pod trening własny lub z Trenerem Zewnętrznym w godzinach pracy Vidius Active, gdy nie ma rezerwacji treningu personalnego, lub treningu indywidualnego bez Trenera.

3. Istnieje możliwość wynajęcia Strefy Mini-Gym poza godzinami otwarcia, jednak wiąże się to z dodatkową opłatą związaną z koniecznością przyjazdu pracownika w celu otworzenia Vidius Active i przebywania na miejscu przez cały czas wynajmu.

4. Ze strefy Mini-Gym można korzystać na 2 sposoby:

 • Trening Personalny z Trenerem Vidius - indywidualna rezerwacja, dopasowana do potrzeb Klienta. Treningi personalne mogą odbywać się również poza godzinami otwarcia Vidius Active - bez dodatkowych opłat. Przy ustalaniu terminu brana jest pod uwagę dyspozycyjność wybranego Trenera oraz dostępność strefy Mini-Gym.
 • Trening własny bez Trenera, lub z Trenerem Zewnętrznym (wynajem strefy) - możliwość rezerwacji strefy na wyłączność, również poza godzinami otwarcia Vidius Active za dodatkową opłatą. Przy ustalaniu terminu treningu własnego brana jest pod uwagę dyspozycyjność strefy Mini-Gym. Pierwszeństwo w rezerwacji ma zawsze Trening Personalny z Trenerem Vidius.

5. Ze strefy Mini-Gym mogą korzystać osoby od 15 roku życia. Wymaga to jednak pisemnej zgody rodzica/opiekuna prawnego oraz oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych i ponoszeniu odpowiedzialności za dziecko korzystające ze strefy Mini-Gym, które należy podpisać w Recepcji Vidius Active najpóźniej przed rozpoczęciem pierwszego treningu nieletniego. Istnieje również możliwość korzystania ze strefy Mini-Gym wraz z dzieckiem (rodzic + dziecko). W takiej sytuacji nie jest wymagana pisemna zgoda rodzica/opiekuna prawnego. Odpowiedzialność za dziecko podczas korzystania ze strefy Mini-Gym ponosi rodzic/opiekun prawny.

6. Na strefie Mini-Gym obowiązuje Regulamin Viidus Active. Odpowiedzialność za szkody i zniszczenie mienia, ponosi użytkownik strefy Mini-Gym, lub trener personalny, w przypadku prowadzenia treningów personalnych.

7. Podczas korzystania ze strefy Mini-Gym obowiązuje dbanie o higienę i czystość. Korzystając ze sprzętu należy używać swojego ręcznika oraz po skończeniu ćwiczenia, przecierać dostępnym na Mini-Gym płynem do dezynfekcji.

8. Podczas pobytu w strefie Mini-Gym należy przestrzegać wszelkich środków ostrożności. Sprzętu należy używać zgodnie z jego przeznaczeniem a Vidius Active nie ponosi odpowiedzialności za uszczerbki na zdrowiu, powstałe w wyniku niestosowania się do Regulaminu Vidius Active lub nieprawidłowo wykonywanych ćwiczeń przy treningu własnym.

Mini-Gym

8. Korzystanie z przestrzeni Vidius Active

1. Cały obiekt Vidius Active jest monitorowany. Wchodząc na teren Vidius Active wyraża się zgodę na uwiecznianie swojego wizerunku.

2. Na terenie Vidius Active znajduje się Mini Kawiarnia oraz Kącik Zabaw dla dzieci, które są poczekalnią dla rodziców/opiekunów prawnych/rodzeństwa/rodziny/znajomych podczas trwania zajęć. Z przestrzeni tej można nieodpłatnie korzystać w ramach oczekiwania na zakończenie/rozpoczęcie zajęć, ale należy zachować porządek a zabawki, których się używało odłożyć na miejsce.

3. Każda osoba przebywająca na terenie Vidius Active ma obowiązek przestrzegania Regulaminu.

4. Każda osoba przebywająca na terenie Vidius Active zobowiązana jest do zachowywania się przyzwoicie, czyli tak, aby nie przeszkadzać innym osobom przebywającym na terenie Vidius Active. Używanie wulgarnego lub obraźliwego języka jest niedozwolone.

5. Na terenie Vidius Active i w jego bliskiej okolicy obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych, a także środków odurzających oraz wnoszenia przedmiotów, mogących stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia innych osób.

6. Osoby przebywające na terenie Vidius Active zobowiązane są do nie zakłócania przebiegu zajęć.

7. Poza salą treningową, odpowiedzialność za dzieci przebywające na terenie Vidius Active ponosi rodzic/opiekun prawny. Obowiązkiem rodzica/opiekuna prawnego jest dopilnować, by dzieci korzystały z przestrzeni Vidius Active w sposób bezpieczny i przyzwoity, czyli taki, by nie przeszkadzać innym osobom przebywającym na terenie Vidius Active oraz nie zakłócać pracy pracownikom.

8. W sytuacji, w której osoby przebywające na terenie Vidius Active nie stosują się do Regulaminu, pracownik Vidius Active ma prawo wyprosić je z lokalu. Jeżeli takie osoby nie zastosują się do prośby pracownika, Vidius Active zastrzega sobie prawo do wezwania Policji.

9. Na terenie Vidius Active zabrania się zaglądania lub wchodzenia na sale treningowe, korzystania ze sprzętu bez zgody Pracownika Vidius Active, hałasowania, zaśmiecania i niewłaściwego korzystania z mienia Vidius Active.

10. Osoby przebywające na terenie Vidius Active ponoszą odpowiedzialność finansową za wyrządzone szkody powstałe w wyniku niestosowania się do niniejszego Regulaminu.

11. Każdy nowy Klient/Uczestnik zajęć ruchowych ma obowiązek wypełnienia Karty Rejestracyjnej i zaakceptowania Regulaminu. W przeciwnym razie nie zostanie dopuszczony do zajęć i wydarzeń organizowanych przez Vidius Active lub KS Vidius Active.

12. Każdy Uczestnik/Członek Klubu ma obowiązek zgłoszenia swojej obecności na zajęciach w danym dniu w Recepcji Vidius Active, nawet w sytuacji, gdy nie pobiera kluczyka do szafki w szatni.

13. Osoby przebywające na terenie placówki lub w miejscu prowadzenia zajęć ruchowych zobowiązane są do przestrzegania przepisów BHP oraz P-POŻ, obowiązujących na terenie całej przestrzeni Vidius Active.

14. Vidius Active oraz KS Vidius Active ponosi odpowiedzialność za zaistniałe nieszczęśliwe wypadki podczas zajęć ruchowych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Jednakże Vidius Active i KS Vidius Active zachęca do wykupienia we własnym zakresie indywidualnego, dodatkowego ubezpieczenia w razie nieszczęśliwych wypadków podczas przebywania Uczestnika na terenie Vidius Active.

15. Przebywanie na salach treningowych bez obecności Trenera/Instruktora lub innego upoważnionego do tego pracownika jest niedozwolone.

16. W przypadku wynajmowania sali treningowej to wynajmujący ponosi pełną odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo Uczestnika/ów, przebywającego/ych na tej sali oraz za sprzęt z którego korzysta.

17. Podczas wynajmowania sal treningowych, osoba wynajmująca ponosi wszelkie koszty związane z eksploatacją sprzętu i ewentualnymi zniszczeniami.

18. W celu dbania o bezpieczeństwo swoje i innych, zakazuje się biegania po obiekcie Vidius Active, z wyłączeniem sal treningowych pod okiem Trenera/Instruktora.

19. Uczestnicy/Członkowie Klubu i każda osoba przebywająca na terenie Vidius Active zobowiązani są do realizacji poleceń Trenerów/Instruktorów prowadzących zajęcia ruchowe oraz pracowników Vidius Active na terenie całego obiektu.

20. Uczestnik/Członek Klubu oczekujący na zajęcia ruchowe powinien przebywać w miejscu do tego wyznaczonym, nie zakłócając porządku panującego na terenie Vidius Active.

21. Nie wolno wnosić jedzenia ani ciepłych napojów na sale treningowe. Napoje zimne mogą być wnoszone i spożywane tylko w miejscu i czasie wyznaczonym przez Trenera/Instruktora prowadzącego zajęcia ruchowe.

22. Zabrania się wnoszenia do wewnątrz Vidius Active rowerów i hulajnóg, aczkolwiek mogą być one pozostawione na zewnętrznym ogródku (przy wejściu).

23. Zwierzęta są mile widziane na terenie Vidius Active pod warunkiem, iż nie stanowią zagrożenia dla życia i zdrowia innych, a także właściciel ponosi pełną odpowiedzialność za zwierzę podczas pobytu na terenie Vidius Active.

24. Ewentualne przypadki uszkodzenia mienia Vidius Active powinny być niezwłocznie zgłaszane w Recepcji Vidius Active, bądź Managerowi.

25. Klient, Uczestnik, Członek Klubu oraz osoby trzecie nie powinny wnosić drogocennych przedmiotów na teren placówki.

26. Klient/opiekun prawny ponosi odpowiedzialność za wyrządzone szkody przez siebie samego, Uczestnika lub Członka Klubu, w tym szkody powstałe w wyniku niezastosowania się do poleceń Trenera lub jakiegokolwiek z pracowników.

27. Każdy Klient zobowiązany jest do wypełnienia oświadczenia Covid-19 za siebie oraz Uczestnika zajęć, w okresie, gdy takie oświadczenia są wymagane w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju.

28. Zabronione jest samodzielne odtwarzanie muzyki, np. przez głośniki od telefonu komórkowego, czy innego nośnika dźwięku na terenie obiektu Vidius Active.

29. Rozmowy telefoniczne na salach treningowych powinny być ograniczone do niezbędnego minimum.

30. Zabronione jest robienie zdjęć lub nagrywanie na terenie Vidius Active, w szczególności podczas zajęć ruchowych pozostałych Uczestników/Klubowiczów/Klientów bez uprzedniego uzyskania ich zgody.

31. Używanie telefonów komórkowych, w sytuacji kiedy przeszkadza to w prowadzeniu zajęć jest zabronione.

32. Osoby niszczące sprzęt i urządzenia przeznaczone do ćwiczeń oraz inne elementy wyposażenia Klubu (lustra, elewacje ścienne, plakaty, podłogi) ponoszą odpowiedzialność finansową za wyrządzone szkody.

33. Sprzęt musi być wykorzystywany tylko do tych ćwiczeń, do których jest przeznaczony.

34. Wszystkie przedmioty do ćwiczeń zdejmowane np. ze stojaka lub półki muszą być na niego odkładane. Każde urządzenie po jego użyciu powinno być odłożone na swoje miejsce.

35. Zabronione jest rzucanie przedmiotami do ćwiczeń, jak również zrzucanie ich z wysokości.

36. Wszelkie usterki i uszkodzenia sprzętu powinny być niezwłocznie zgłoszone pracownikom Klubu.

37. Przechodzenie po sprzęt sportowy lub na salę czerwoną/do toalety przez strefę Mini-Gym jest zabronione.

38. Na terenie całego obiektu obowiązuje obowiązek dbania o porządek. Każda osoba przebywająca na terenie Vidius Active powinna wyrzucać po sobie śmieci/butelki i inne rzeczy, których pozostawienie stanowi nieporządek.

39. Podczas trwania eventów, wydarzeń, urodzin organizowanych przez Vidius Active/KS Vidius Active, wszyscy uczestnicy danego wydarzenia mają obowiązek stosowania się do zapisów zawartych w niniejszym Regulaminie. Za wszelkie szkody powstałe w wyniku niestosowania się do Regulaminu odpowiedzialność ponosi Rodzic/opiekun prawny lub Klient organizujący event w Vidius Active/KS Vidius Active, jeśli tak określała Umowa. 

40. W przypadku, gdy Rodzic/opiekun prawny/Klient zostanie obciążony kosztami naprawy/wymiany zniszczeń powstałych przez Uczestnika zajęć/eventów/urodzin/wydarzeń, ma on obowiązek wywiązania się z płatności/naprawy w czasie najpóźniej do 30 dni od dnia wystawienia rachunku/dokonania wyceny szkody. W przeciwnym razie Vidius Active oraz KS Vidius Active ma prawo skierować wniosek do Sądu, celem wszczęcia postępowania cywilnego.

Korzystanie z przestrzei

9. Wykorzystywanie wizerunku

1. Klient wyraża zgodę na nieodpłatne utrwalenie wizerunku Uczestnika i Członka Klubu w trakcie zajęć ruchowych oraz podczas uczestnictwa w imprezach okolicznościowych i wydarzeniach organizowanych przez Vidius Active.

2. Wyrażając zgodę na utrwalenie wizerunku, Klient nieodpłatnie zezwala bezterminowo i nieodwołalnie na wykorzystanie utrwalonego wizerunku do promocji i reklamy Vidius Active.

3. Zgoda, o której mowa w pkt. 2 obejmuje wykorzystanie wizerunku bez ograniczeń terytorialnych w dowolnym utworze oraz innych materiałach nie noszących znamion utworu w rozumieniu prawa autorskiego, na dowolnym polu eksploatacji, jak również obejmuje dowolne dysponowanie takimi materiałami w działalności osoby prowadzącej, w tym przekazywanie ich osobom trzecim oraz modyfikowanie wizerunku i utworów, w których skład będzie wchodzić wizerunek. W szczególności zgoda obejmuje:

 • utrwalanie w postaci zdjęć, nagrań TV i audio, zapisów w formie cyfrowej lub w innej formie;
 • zwielokrotnianie zdjęć, nagrań TV i audio, zapisów w formie cyfrowej lub innej formie za pomocą wszelkich technik, w dowolnej liczbie nakładów, w szczególności za pomocą wszelkich znanych technik drukarskich, reprograficznych, zapisu magnetycznego lub technik cyfrowych;

 • wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginałów lub egzemplarzy zdjęć, o których mowa, nagrań TV i audio, zapisów w formie cyfrowej, w tym wydawanie i rozpowszechnianie materiałów promocyjnych, reklamowych i marketingowych, wprowadzanie do pamięci komputera, umieszczanie w sieci Internet oraz w sieciach wewnętrznych typu Intranet,

 • rozpowszechnianie zdjęć, o których mowa, zapisów w formie cyfrowej lub w innej formie w inny sposób niż określonych w Regulaminie, w szczególności poprzez wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie; a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

4. Vidius Active i osoby ją prowadzące zobowiązują się do wykorzystania wizerunku w sposób zgodny z dobrymi obyczajami.

5. Vidius Active i KS Vidius Active prowadzi social media, kanał na YouTube oraz stronę internetową, gdzie udostępnia zdjęcia i filmy z zajęć w różnej formie. Każdy Uczestnik i Klient korzystający z usług Vidius Active, poprzez akceptację niniejszego Regulaminu, wyraża zgodę na udostępnianie swojego wizerunku.

6. Prawa własności intelektualnej:

wszelkie prawa własności intelektualnej do materiałów reklamowych, znaków słownych lub graficznych, nazw, obrazów, grafiki, efektów dźwiękowych oraz programów, zajęć ruchowych czy choreografii przysługują wyłącznie Vidius Active i KS Vidius Active lub ich partnerom, którzy przekazali określone materiały do użytkowania.

korzystanie z usług świadczonych przez Vidius Active i KS Vidius Active i ww. treści nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Klienta części lub całości ww. praw własności intelektualnej.

zabronione jest bez zgody Vidius Active i KS Vidius Active, wyrażonej na piśmie: kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach praw własności intelektualnej do treści.

Wizerunek

10. Płatności

1. W przypadku osób do 17 roku życia, w zależności od preferencji, istnieje możliwość korzystania ze stacjonarnych zajęć regularnych: bez obowiązku podpisywania żadnej umowy lub poprzez dołączenie do Klubu Sportowego Vidius Active.

2. Nie dołączenie do KS Vidius Active jest równoznaczne ze zdecydowaniem się na zakup Karnetu, który należy przedłużać co 30 dni (wyjątek stanową posiadacze kart sportowych) lub zakup wejścia jednorazowego. Szczegóły korzystania z karnetów opisane są w niniejszym Regulaminie i nie daje możliwości korzystania ze zniżek dla Klubowiczów ani żadnych innych przywilejów. Posiadacze karnetu i Członkowie Klubu chcący wziąć udział w pokazach organizowanych na zakończenie roku szkolnego, zobowiązani są do zgłoszenia chęci udziału w występie w Recepcji Vidius Active oraz uiszczenia opłaty za udział i nagrody.

3. Dołączenie do KS Vidius Active i zostanie Członkiem Klubu wiąże się z podpisaniem Umowy Członkowskiej oraz dokonaniem jednorazowej, rocznej opłaty członkowskiej oraz comiesięcznej składki członkowskiej. Przynależenie do KS Vidius Active uprawnia do korzystania ze zniżek dla Klubowiczów oraz pierwszeństwa udziału we wszystkich wydarzeniach organizowanych przez Vidius Active. Jednocześnie członkostwo nie zwalnia z opłaty comiesięcznej składki członkowskiej za zajęcia oraz opłat za inne wydarzenia organizowane przez Klub.

4. Istnieje możliwość wykupienia wyłącznie Karty Vidiusowicza w wysokości 10 zł. Posiadanie samej Karty Vidiusowicza nie jest równoznaczne z posiadaniem Członkostwa Vidius, a co za tym idzie, nie upoważnia do korzystania ze zniżek dla Klubowiczów. Członkowie Klubu otrzymują Kartę Vidiusowicza w ramach opłaty członkowskiej.

5. Vidius Active udostępnia następujące płatności:

 • gotówka;
 • karta płatnicza;

 • przelew tradycyjny;

 • przelew BLIK na numer telefonu: 728-948-391.

6. Klub Sportowy Vidius Active udostępnia następujące płatności:

 • gotówka;
 • przelew tradycyjny.

7. Opłaty członkowskie powinny zostać uregulowane w wysokości, terminach i na zasadach określonych w Umowie Członkowskiej.

8. Opłat związanych z karnetem, Uczestnik dokonuje we własnym zakresie, za pomocą dostępnych opcji płatności.

9. Aktualny Cennik świadczonych przez Vidius Active i KS Vidius Active usług dostępny jest w Recepcji Vidius Active oraz na stronie internetowej www.vidiusactive.pl/cennik.

10. Vidius Active zastrzega sobie prawo do zmiany cennika. Informacja o zmianie cen za usługi świadczone przez Vidius Active będą niezwłocznie dostępne w Recepcji Vidius Active, a także na stronie internetowej www.vidiusactive.pl/cennik. Nowy cennik nie będzie obejmował usług wcześniej już opłaconych oraz nie będzie dotyczył Członków Klubu mających obowiązującą umowę. Zasady regulowane w powyższym punkcie nie dotyczą sytuacji wyjątkowych, powstałych na skutek działania sił wyższych. Informacje o zmianach w Cenniku nie muszą być udostępniane na Social Medjach, jak również Vidius Active i KS Vidius Active nie ma obowiązku indywidualnego wysyłania informacji do Klientów o planowanych/zaistniałych zmianach.

11. Zmiany cen uzależnione są w dużej mierze od sytuacji w kraju, np. wzrostu inflacji, stanów wyjątkowych, wzrostu wynagrodzeń dla pracowników oraz od zmian w umowie najmu lokalu, który użytkowany jest przez Vidius Active, np. wzrost opłat za lokal.

12. Vidius Active może przygotować indywidualną ofertę dla:

 • grup specjalnych;
 • grup zamkniętych;

 • grup ustalanych indywidualnie;

 • na indywidualny wniosek Klienta.

13. Klient może ubiegać się o wystawienie faktury. W takiej sytuacji należy złożyć wniosek, w maksymalnym czasie 3 miesięcy (licząc od końca miesiąca, w którym została uiszczona opłata).

14. W celu otrzymania faktury niezbędne jest okazanie paragonu fiskalnego na którym znajduje się NIP oraz przekazanie danych do faktury podczas zakupu danej usługi.

15. Klient w sytuacjach opisanych w Regulaminie ma możliwość ubiegania się o zwrot opłat. W sytuacji, kiedy Klientowi zostanie przyznany zwrot opłat za usługę, zwroty są dokonywane w terminie 14 dni od dnia decyzji uznania żądania zwrotu opłat. Zwroty realizowane są ustaloną wcześniej z Klientem metodą płatności (gotówka, karta płatnicza, przelew bankowy na konto bankowe wskazane przez Klienta), za wyjątkiem, gdy Umowa stanowi inaczej.

16. W przypadku uczestników zajęć w przedszkolach i szkołach, wysokość, terminy i zasady dokonywania opłat określone są w Umowie Uczestnictwa.

17. W przypadku zgubienia Karty Vidiusowicza istnieje możliwość wyrobienia duplikatu. Wyrobienie duplikatu wiąże się z opłatą w wysokości 15 zł.

18. Zgubienie kluczyka do szafki w szatni wiąże się z opłatą za dostanie się do szafki oraz wymianę zamka w wysokości 50 zł

Płatnści

11. Składanie reklamacji

Reklamacje

1. Klient może złożyć reklamację w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, jeżeli usługi świadczone przez Vidius Active nie są realizowane zgodnie z Umową lub postanowieniami niniejszego Regulaminu.

2. Reklamacja powinna zawierać następujące informacje:

 • dane personalne reklamującego;
 • temat reklamacji oraz okres, którego reklamacja dotyczy;

 • okoliczności uzasadniające reklamację;

 • podpis reklamującego.

3. Reklamacje należy zgłaszać do Managera, pisemnie w Recepcji Vidius Active lub drogą e-mailową na adres: biuro@vidiusactive.pl, w tytule wpisując „Reklamacja”.

4. Wszelkie reklamacje powinny zostać złożone niezwłocznie i nie później niż w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zdarzenia, stanowiącego podstawę do reklamacji.

5. W przypadku składania reklamacji pocztą elektroniczną, reklamacja powinna być wysłana z adresu e-mail wskazanego w karcie rejestracyjnej.

6. Vidius Active udziela odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania, drogą e-mailową na wskazany przez reklamującego adres poczty elektronicznej.

7. Vidius Active może pozostawić reklamację bez rozpoznania, jeśli:

 • została ona złożona po upływie 14 dni od dnia ujawnienia się przyczyn reklamacji;
 • dotyczy kwestii wyjaśnionej w Regulaminie, Umowie lub załącznikach – w takim przypadku odpowiedź na reklamację zawiera odesłanie do stosownego dokumentu;

 • dotyczy kwestii wyjaśnionej uprzednio w odpowiedzi na poprzednie zgłoszenie reklamacyjne danego Klienta – w takim przypadku odpowiedź na reklamację zawiera odesłanie do stosownej korespondencji;

 • pochodzi ona od osoby trzeciej, która nie posiada stosownego upoważnienia lub pełnomocnictwa.

8. W momencie, gdy reklamacja nie spełnia warunków formalnych, o których mowa w punkcie 2, Vidius Active może pozostawić reklamację bez rozpoznania lub wezwać reklamującego do jej uzupełnienia w terminie nie dłuższym niż 7 dni wraz z pouczeniem.

9. W przypadku braku uzupełnienia w wyznaczonym terminie reklamacja pozostanie bez rozpoznania. Po skorzystaniu z prawa do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania Vidius Active poinformuje reklamującego niezwłocznie po podjęciu takiej decyzji.

12. System WodGuru

WodGuru

1. Każdy Klient ma dostęp do systemu internetowego WodGuru i posiada indywidualne, przypisane tylko do niego konto w ramach systemu WodGuru. Klientowi nie wolno podawać swojego loginu lub hasła do systemu WodGuru innym Klientom lub jakimkolwiek innym osobom.

2. System WodGuru przeznaczony jest do usprawnienia organizacji pracy i funkcjonowania Vidius Active i KS Vidius Active oraz umożliwienia Klientom korzystania ze wszystkich udogodnień.

3. W systemie WodGuru Klient uzyskuje informacje o:

 • posiadanych karnetach oraz datach ich wygaśnięcia;
 • treningach, w których Uczestnik/Członek Klubu uczestniczył, uczestniczy lub będzie uczestniczył;

 • prowadzonej korespondencji w ramach systemu;

 • prowadzonych treningach i zajęciach;

 • dokonywanych w ramach systemu płatnościach, posiadanych środkach finansowych oraz przypisanych do konta źródłach płatności;

 • ogłoszeniach i komunikatach publikowanych w ramach systemu przez Vidius Active lub trenera.

W ramach systemu WodGuru Klient uzyskuje następujące uprawnienia:

 • wprowadzanie i modyfikacja swoich danych;
 • przeglądanie oferty treningów i zajęć dostępnych w Vidius Active;

 • zapisywanie się na treningi i zajęcia;

 • wypisywanie się z zajęć i treningów;

 • kontaktowanie się z trenerami, innymi Klientami oraz osobami prowadzącymi zajęcia;

 • uzyskiwanie szybkich informacji na temat odwołania zajęć lub treningów, a także zamknięcia Vidius Active.

4. System WodGuru dostępny jest również w ramach aplikacji mobilnej. Klient posiadający urządzenie mobilne z zainstalowaną aplikacją WodGuru może zalogować się do aplikacji danymi przypisanymi do jego konta w systemie, bez konieczności ponownej rejestracji.

5. Klient zobowiązany jest korzystać z systemu WodGuru zgodnie z jego przeznaczeniem.

6. Klientowi zabrania się podejmowania działań niepożądanych, za które uznaje się w szczególności:

 • rozsyłanie niechcianych lub niepotrzebnych wiadomości (SPAM) w ramach systemu;
 • nagminnego zapisywania się i wypisywania się z zajęć;

 • wysyłania lub innego rodzaju publikowania komunikatów lub wiadomości przedstawiających treści uznawane za obraźliwe lub wulgarne.

7. System WodGuru umożliwia korzystanie z funkcji dodatkowych, takich jak Portfel czy Program Ambasador. Szczegóły tych opcji opisane są bezpośrednio w systemie.

8. Vidius Active ponosi opłaty związane z funkcjonowaniem systemu. Każde założone w systemie konto to dodatkowy koszt dla Vidius Active. Dlatego w celu eliminowania zbędnych kosztów, system zamienia w Gości nieaktywnych min. 2 miesiące użytkowników.

13. Postanowienia końcowe

Końcowe

1. Aktualny Regulamin dostępny jest w Recepcji Vidius Active oraz na stronie internetowej www.vidiusactive.pl.

2. Zmiany Regulaminu i Cennika nie mają wpływu na czynności dokonane przed wejściem takowych zmian w życie.

3. Nie wymaga zmiany niniejszego Regulaminu wprowadzenie przez Vidius Active konkursów, promocji oraz dodatkowych usług, których szczegółowe zasady i warunki będą określane każdorazowo w Regulaminach poszczególnych wydarzeń.

4. Wszelkie zmiany Regulaminu są natychmiast udostępniane na stronie internetowej www.vidiusactive.pl i nie wymagają indywidualnego informowania Klientów o ich wprowadzeniu.

5. Osoby niepełnoletnie muszą być reprezentowane w zakresie praw i obowiązków przez rodziców lub opiekunów prawnych.

6. Regulamin, cennik, kalendarium, oferta oraz harmonogram (grafik) zajęć regularnych są dostępne w Recepcji Vidius Active oraz na stronie internetowej www.vidiusactive.pl.

7. Nieważność jednego z postanowień Regulaminu, stwierdzona orzeczeniem właściwego sądu, nie powoduje nieważności pozostałych postanowień.

8. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa polskiego.

9. Regulamin wchodzi w życie z dniem 06.09.2021 r. i obowiązuje bezterminowo, aż do momentu jego odwołania.

3_edited.png
bottom of page